Anbi status

 

Stichting Only Friends Twente

RSIN:  860453698

 

 

 

 

ONLY FRIENDS TWENTE 

 

 

Beleidsplan 2020 – 2023Pagina-einde 

Voorwoord………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Inleiding ……………………………………………………………………………………………………………………..  

1. Missie, visie en doelstelling Stichting Only Friends Twente……..………………………………..  

2. Toekomst……………………………………………………………….…………………………………….……………  

3. Stakeholders…………………………………………………………………………………………………….……….  

4. Communicatie…………………………………………………………………………………………………….…….  

5. Financiën……..…………………………………………………………………………………………………….……..  

6. Inzet vrijwilligers.……………………………………………………………………………………………..………..  

7. Beheer financiële middelen.…………………………………………………………………………………….  

8. Het beheer en besteding van het vermogen………………………………………………………………. 

9. Het bestuur…………………………………………………………………………………………………………………  

10. Overzicht gegevens stichting…………………………………………………………………………….……  

Bijlagen: 

 1. Overzicht begroting 

Pagina-eindeVoorwoord  

 

Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Only Friends Twente voor de jaren 2020-2023. 

De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 27 september 2019 en gevestigd te Rijssen.  

De aanleiding voor het ontstaan van de stichting is de vaststelling dat er behoefte is aan het gezamenlijk beoefenen van sportactivititeiten door mensen met een beperking. Weliswaar zijn er verschillende aanbieders in het geografische gebied dat we willen bestrijken, maar dat zijn aanbieders van één specifieke sport en/of activiteit. Er zijn geen tot weinig contacten en samenwerking tussen deze aanbieders onderling. Only Friends Twente stelt zich ten doel een verschillende sporten en/of activiteiten aan te bieden en een community te creëren binnen de doelgroep. 

Een stichting is verplicht door de notaris een akte van oprichting op te laten stellen (ook wel de statuten genoemd). In deze akte is onder andere vastgelegd wie de bestuurders van de stichting zijn. Nadat deze akte is opgesteld volgt inschrijving bij de Kamer van Koophandel en aanmelding bij de Belastingdienst. Het opstellen van een beleidsplan wordt sterk geadviseerd. Een beleidsplan is ook noodzakelijk voor het verkrijgen van de status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij het opstellen van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorwaarden waar een beleidsplan volgens de ANBI aan zou moeten voldoen. Stichting Only Friends Twente is voornemens een ANBI status aan te vragen. Een ANBI status heeft als voordeel dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Bovendien wordt de stichting gevrijwaard van het betalen van belasting over giften en schenkingen.  

Dit plan geeft inzicht in:  

 • missie, visie en doelstelling van de stichting; werkzaamheden (activiteiten) van de stichting 

 • de manier waarop de stichting middelen werft 

 • het beheer van het vermogen van de stichting 

 • de besteding van het vermogen van de stichting en  

 • het functioneren van het bestuur 

We hopen dat u dit beleidsplan met veel interesse en plezier leest en hopen dat we op uw steun mogen rekenen. Met uw steun kunnen wij het verschil maken.  

Wij staan open voor uw suggesties, vragen of opmerkingen.  

Namens het bestuur van Stichting Only Friends Twente, 

Willeke Ligtenberg, voorzitter 

Juni 2020 

 

Pagina-eindeInleiding  

 

‘Mensen met een beperking verbinden door middel van het aanbieden van meerdere sporten en/of sportieve actvititeiten zit in ons DNA’. Stichting Only Friends Twente staat voor grote uitdagingen in de aankomende periode. De grootste uitdaging bestaat uit het verwerven van plaatselijke bekendheid en netwerken voor het werven van geschikte vrijwilligers én financiële middelen voor (onkosten-)vergoedingen voor materialen en vrijwilligers. De stichting wil dit bereiken door een actief marketing- en public relations beleid te voeren. De middelen worden verkregen door fondsenwerving (landelijk en plaatselijk), subsidies, sponsoring en donaties.  

Het bestuur van Stichting Only Friends Twente maakt met dit beleidsplan duidelijk hoe het naar de toekomst kijkt en welke maatregelen het wil nemen om de stichting een vast punt voor ontmoeting en verbinding van mensen met een beperking te laten zijn. Ook is hierin opgenomen hoe middelen verworven zullen worden om haar doelstelling waar te maken.  

 

Uitgangspunten zijn:  

 1. Informatie en communicatie  

 • Voorzien in actuele, makkelijk vindbare informatie op de website van Stichting Only Friends Twente en op sociale media.  

 • Communicatie met relevante instanties en andere stakeholders.  

 1. Met het aangaan van nieuwe contacten, het uitbreiden van de achterban en marketing- en public relations activiteiten wil stichting Only Friends Twente haar naamsbekendheid en positie verbeteren voor fondswerving op korte en lange termijn. 

 1. Financieel  

 • Om de continuïteit van de Stichting mogelijk te maken, heeft fondsenwerving een hoge prioriteit. Gedacht kan worden aan: sponsering, donaties (giften), subsidies en fondsenwerving bij vermogensfondsen. Om dit te realiseren zal de stichting diverse organisaties, instanties en bedrijven benaderen. 

 1. Pagina-eindeMissie, visie en doelstellingen Only Friends Twente  

 

1.1.Ontstaan  

De initiatiefnemer voor het oprichten van Only Friends Twente is Eduard Leusink 

Eduard is sportief en bewogen met mensen met een beperking. Deze 2 eigenschappen zijn gecombineerd in het initiatief tot het oprichten van stichting Only Friends Twente. 

Eduard was al actief in het begeleiden van sporters met een beperking en tijdens een TV uitzending van de TV show van Ivo Niehe werd Eduard geraakt door het verhaal van Only Friends uit Amsterdam. Tijdens deze uitzending vertelde oprichter Dennis Gebbink over hoe hij met zijn gehandicapte zoon en nog 3 kinderen eind jaren 90 is begonnen met sporten. Only Friends uit Amsterdam is inmiddels uitgegroeid tot een beweging waar meer dan 700 kinderen sporten en ook een eigen accommodatie heeft om deze sporten te kunnen beoefenen.  

Eduard besloot dat hij een soortgelijk concept wilde opzetten in het oosten van het land, te beginnen in zijn woonplaats Rijssen. Hij heeft contact gezocht met Only Friends in Amsterdam en Only Friends Amsterdam gaf aan dat wanneer dezelfde visie en missie onderschreven wordt en de uitvoering vergelijkbaar isook andere locaties de naam, logo (met een lokaal karakteristiek symbool) en slogan van Only Friends mogen gebruiken. 

In het najaar van 2019 worden een aantal mensen benadert om de Stiching Only Friends Twente vorm te geven. Op 27 september is de stichting formeel opgericht. 

Stichting Only Friends Twente stelt zichzelf tot doel mensen met een beperking met elkaar te verbinden door het gezamenlijk beoefenen van meerdere sporten en/of sportieve activiteiten om daarmee de kwaliteit van het leven aanmerkelijk te verhogen. 

 

1.2 Missie/visie  

Een missie geeft Stichting Only Friends Twente een eigen identiteit. De missie vertelt wat de Stichting wil zijn en “waar ze voor wil gaan”, hoe Only Friends Twente zich wil onderscheiden en hoe wij willen handelen.  

Missie: 

“Only Friends Twente wil, op een toonaangevende manierkinderen en jongeren met een beperking uit Twente en omstreken de mogelijkheid bieden om georganiseerd te sporten in een veilige en vertrouwde omgeving. De stichting wil daarmee mensen met een beperking verbinden en onderdeel laten zijn van een community.  

 

Visie:  

Stichting Only Friends Twente is van mening dat het voor mensen met een beperking die zich niet altijd aangesloten voelen bij een reguliere sportvereniging en zich daardoor regelmatig alleen en onbegrepen voelen, heel belangrijk is om in contact te komen met andere mensen met een beperking. De stichting vindt het bovendien heel belangrijk om mogelijkheden te bieden om met elkaar (sport-)activiteitein te ondernemen,  samen gezonder te leven en tijd met elkaar door te brengen.  

 

1.3 Doelstelling  

Stichting Only Friends Twente heeft de volgende doelstelling geformuleerd: De Stichting stelt zich tot doel de mensen met een beperking uit de samenleving elkaar te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden door het gezamenlijk uitoefenen van meerdere sporten en/of sportieve activiteiten. 

We willen dit doel bereiken door:  

 • Het verwerven van middelen, materialen om mensen bij het uitoefenen van de sportieve activiteiten te begeleiden. 

 • Het verwerven van financiële middelen om de (on-)kosten hiervan te dekken.  

 • Het werven van vrijwilligers voor het begeleiden van de sportieve activiteiten.  

 • Het organiseren van acties om middelen en naamsbekendheid te verwerven. 

 • Mensen met een beperking samen te brengen op locaties waar de sportieve activiteiten kunnen worden beoefend 

 

1.4 Wat wil de stichting realiseren?  

Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:  

A. Gezondere leefstijl: 

Ezijn veel mensen met een beperking die onvoldoende bewegen doordat ze zich niet aansluiten bij reguliere sportverenigingen. Stichting Only Friends Twente wil deze mensen een plek geven waar ze op eigen niveau, in een vertrouwde omgeving, onder begeleiding kunnen bewegen. 

B. Sociale cohesie  

Iedereen wil zich graag identificeren met een groep; ergens bij horen. Ook voor mensen met een beperking is dat belangrijk. De stichting wil een community (gemeenschap van gelijkgestemden) vormen voor mensen met een beperking 

C. Vergroten zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld 

De deelnemers aan de sportieve activiteiten krijgen door hun prestaties een toenemend zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld. Niet alleen in relatie tot hun eigen community maar ook richting anderen. 

 1. Pagina-eindeToekomst  

Stichting Only Friends Twente is vastberaden haar doelen te verwezenlijken. Om onze doelen mogelijk te maken zijn duurzame gelden nodig. Wij zullen dan ook te allen tijde actief de gemeenten, fondsen en bedrijven blijven benaderen. Daarnaast zal de stichting via (social) mediabrieven en haar website actief de aandacht van donateurs vragenHet is onze verwachting dat de vraag naar sportieve sociale cohesie voor de doelgroep toeneemt. Er wordt best veel geregeld voor de doelgroep als het gaat om dag-invulling; het aspect van samen bewegen en samen beoefenen van sport (en daardoor onderdeel te zijn van een community) is niet tot nauwelijks geregeld. Uit onderzoek blijkt dat instellingen die zich nu over de doelgroep ontfermen met belangstelling uitzien naar de activiteiten van Only Friends Twente en verwelkomen de extra-murale sportieve aanvulling. 

De stichting wil daarom ook steeds op de hoogte blijven van de sociale kaart in haar omgeving en wil in relatie met alle soorten instellingen aangelijnd zijn en een verlengstuk om mensen met speciale problematiek rond bewegen of speciale behoeften rond sport te kunnen helpen. Anderzijds wil de stichting ook weer terugkoppelen richting de instellingen. 

 

 1. Stakeholders  

De stakeholders van Stichting Only Friends Twente zijn onder te verdelen in subgroepen:  

 1. De deelnemer.  

Mensen met een beperking (hetzij verstandelijk, hetzij lichamelijk of beiden), waarvoor beweging goed is, die gemotiveerd zijn om te bewegom en om wat voor reden dan ook de aansluiting bij een regulier sportveringing missendanwel verder willen kijken dan éne sport die ze nu beoefenen en onderdeel willen zijn van een community.  

 1. De vrijwilliger.  

De Stichting is een non-profit organisatie. Voor het opstarten en instant houden van Only Friends Twente zijn wij blij met de hulp van onze enthousiaste vrijwilligers. Om onze activiteiten te kunnen blijven begeleiden zijn wij continu op zoek naar uitbreiding van ons team.  

 1. De donateurs.  

Iedere particulier en iedere organisatie is welkom om een bijdrage (in welke vorm dan ook) te leveren aan Stichting Only Friends Twente.  

 

 

 1. Communicatie  

Stichting Only Friends Twente hecht er veel waarde aan om op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en iedereen te betrekken bij onze activiteiten. Openheid en transparantie over de werkwijze en financiële positie staan hierin voorop. Dit zal met name worden gerealiseerd door op de website en overige social media onze activiteiten bekend en zichtbaar te maken.  

  

4.1 Kennismaking met de stichting  

De stichting is voor haar doelgroep op zoek naar deelnemers, donateurs, en vrijwilligers. Deze vormen op hun beurt de doelgroep van de uitingen rond marketing en fondsenwerving van de stichting.  

4.2 Website  

De website www.onlyfriendstwente.nl is een belangrijk communicatiekanaal voor deelnemers, donateurs en vrijwilligersOp de website plaatsen wij informatie over de Stichting en de activiteiten . Het is mogelijk om online donateur te worden. De website is ons visitekaartje en wij dragen er continu zorg voor dat de informatie op de website actueel is.  

4.3 Informatiemateriaal  

Om in contact te komen met de stakeholders wordt gebruik gemaakt van zowel online- als offline (marketing-)methoden. Online zal de stichting zich met name richten op een professionele website, en de populaire en bruikbare sociale media. Offline marketing zal hoofdzakelijk de vorm aannemen van gesprekken, folders en brieven met donatieformulieren. Ook zal de stichting naar buiten treden door deel te nemen aan offline en online campagnes om donateurs te werven. Naast het informeren over de sportieve activiteiten is het erg belangrijk dat de promotiematerialen direct een idee geven van het doel van de stichting. Zowel online en offline moet het voor de doelgroep mogelijk zijn om zo gemakkelijk mogelijk en in korte tijd in contact te komen met de stichting of dat derden gemakkelijk een donatie kunnen doen. De stichting moet in haar uitingen een breed publiek aanspreken.  

 

 1. Financiën  

Om de doelen van Only Friends Twente te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig. Hierbij wordt uitgegaan van opstart kosten en jaarlijkse kosten kosten om de stichting draaiende te kunnen houden. In Bijlage I is een globaal overzicht te vinden van de jaarlijkse (basis) kosten van de stichting. De stichting heeft geen winstoogmerk. Dit staat ook beschreven in de statuten van de stichting.  

 

 1. Inzet vrijwilligers  

De activiteiten van Stichting Only Friends Twente worden uitgevoerd door vrijwilligers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwilligers die niet voor hun taken en werkzaamheden betaald worden en vrijwilligers die een onkostenvergoeding hiervoor ontvangen. Jaarlijks zal er een attentie in natura worden uitgereikt aan de vrijwilligers. 

De bestuurders (ook vrijwilligers) worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien. 

In de statuten van Only Friends Twente zijn nadere eisen gesteld aan bestuursleden: 

 

 1. Beheer Financiële middelen  

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de Rabobank heeft de stichting een betaalrekening. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen of speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.  

 

 

7.1 Kascontrole 

Jaarlijks vindt er een kascontrole plaats, uitgevoerd door twee personen, niet zijnde de penningmeester. 

 

7.2 Boekjaar en jaarrekening 

Per het einde van ieder boekjaar (= kalenderjaar) worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.  

 

7.3 Jaarverslag  

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting. Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de eigen website gepubliceerd. De begroting voor de komende jaren is bijgevoegd in Bijlage 1. 

 

7.4 Werving middelen  

De stichting werft middelen in de vorm van sponsoring, donaties (giften), subsidies en bijdragen van vermogensfondsen. De werving van middelen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manierzoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Daarnaast zoekt de stichting voor specifieke projecten contact met vermogensfondsen. Het uiteindelijke doel is om op termijn structurele bijdragen te verkrijgen vanuit lokale overhedenvermogensfondsen en jaarlijkse donaties en bijdragen van derden. Daarnaast zal de stichting de bestaande contacten met donateurs, organisaties en samenwerkingspartners onderhouden en actief op zoek gaan naar nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, persoonlijk contact maar ook door bijvoorbeeld een plaatselijk maatschappelijk evenement of het inzetten van multimedia en sociale media. Verder benaderen we dagbladen en tijdschriften om voor haar doelstelling steun te verwerven. Het inzetten van bijvoorbeeld speciale acties voor het verkrijgen van financiële middelen behoort ook tot de mogelijkheden. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties plaatsvinden. Stichting Only Friends Twente is een kleine, open en slagvaardige stichting. Via onder andere de website en andere (sociale) media (facebook, twitter, tijdschriften en kranten) rapporteren we regelmatig over activiteiten en behaalde resultaten.  

 

De Stichting is actief op zoek naar de volgende bijdragen:  

Sponsoring:  

een zakelijke overeenkomst (sponsorcontract), gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenredige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen.  

 

Donaties (giften) eenrichtingsverkeer:  

Geld geven aan een goed doel geeft een goed gevoel!  

 

 

Subsidies: 

Financiële bijdrage van de overheid, vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.  

Fondsenwerving:  

Bijdragen van vermogensfondsen of goede doelen fondsen. 

 

 1. Het beheer en de besteding van het vermogen  

Stichting Only Friends Twente is voornemens een ANBI status aanvragen en is mede daardoor verplicht een transparante administratie te voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van middelen en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de instelling is. Nogmaals willen wij benadrukken dat de bestuurders van Stichting Only Friends Twente zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij een onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald. De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting. De ontvangen middelen zullen geheel aan de gestelde doelen kunnen worden besteed. De stichting beheert bankrekeningnummer: NL25 RABO 0346 5936 03, Rabobank Rijssen. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt het jaarverslag gepubliceerd op de website. Wanneer de Stichting om welke reden dan ook wordt opgeheven, is zij verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doel, dat een algemeen belang dient, het batig saldo wordt besteed. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald.  

 

 1. Het bestuur  

Het bestuur van Stichting Only Friends Twente bestaat uit:  

 • Voorzitter: mevrouw Willeke Ligtenberg  

 • Penningmeester: de heer Giel ten Berge 

 • Secretaris: de heer Jan Koedijk 

 • Algemeen: de heer Eduard Leusink 

Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Een natuurlijk persoon of een rechtspersoon in de functie van bestuurder mag daarom geen meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Om de onafhankelijkheid van de stichting te waarborgen bestaat het bestuur uit tenminste drie personen en anders een groter oneven aantal, met gelijkheid van stemmen. Het bestuur vergadert indien het nodig is, doch minstens één keer per jaar in verband met het vaststellen van de financiële jaarstukken. Per e-mailtelefoon en/of app houden de bestuursleden elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Er zal regelmatig overleg plaats over de te volgen strategie en afstemming plaatsvinden over de taakverdeling.   

De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit:  

 • Strategie en beleid van de stichting vormgeven 

 • overleg met instanties, financiële acquisitie (contact met sponsors, samenwerkingspartners, fondsen),  

 • public relations en communicatie (bekendheid),  

 • het doorgeven van de ontwikkelingen middels de website en brieven aan de doelgroep, andere belanghebbenden en instanties,  

 • financieel beheer, overleg over de besteding van de middelen.  

 

Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt. De voorzitter houdt zich bezig met de financiële acquisitie, public relations, netwerken en communicatie. De secretaris ondersteunt bij alle vormen van communicatie, stelt notulen op, ondersteunt bij het schrijven van beleidsstukken en het onderhouden van de internetpagina. De penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beheer. Jaarlijks stemt hij/zij dit af met de andere bestuursleden. Meer informatie over onder andere het bestuur is te vinden in de notariële akte van Stichting Only Friends Twente. Deze akte is op te vragen bij de Stichting 

 

 1. Gegevens Stichting 

Stichting Only Friends Twente 
Postadres:          Schapendijk 31a7467 PN Notter 

Telefoonnummer:  06-20302631 

Mailadres: e.leusink@onlyfriendstwente.nl 

Website: www.onlyfriendstwente.nl 

RSIN nummer: 860453698 

KvK nummer: 76949911 

Bankrekeningnummer: NL25 RABO 0346 5936 03  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 Begroting 2020-2023